Pracownia Gospodarstwa Domowego

Praca terapeutyczna w Pracowni Gospodarstwa Domowego opiera się przede wszystkim na rozwijaniu samodzielności, zaradności i samoobsługi w życiu codziennym.

Uczestnicy wykonują proste czynności porządkowe, które są niezbędne w gospodarstwie domowym, poznają podstawowe środki czystości, ich rodzaje i dozowanie. Uczą się dbałości o higienę osobistą, utrzymania czystości na stanowisku pracy, sprzątania pracowni, stołówki, budynku WTZ i terenu wokół niego, sprzątania po posiłku i po przygotowaniu potraw. Zapoznają się z obsługą urządzeń AGD i bezpiecznego ich obsługiwania.

Nasi podopieczni nabywają umiejętności z zakresu przygotowania prostych posiłków z wykorzystaniem zasad zdrowego żywienia, uczą się o roli witaminw codziennej diecie, prawidłowego nakrywania do stołu, dbałości o estetykę spożywania posiłków, w tym dekorowania potraw i stołów oraz zasad savoir-vivre. Poznają polskie tradycje świąteczne i noworoczne.

Pod okiem instruktora terapii realizują trening ekonomiczny - planują wydatki, robią zakupy wg. sporządzonej listy, uczą się rozpoznawania nominałów, prawidłowego zachowania w sklepie, na poczcie, w banku. Poznają niezbędne w codziennym życiu pojęcia ekonomiczne (banknot, moneta, bilon, cena, konto, forma płatności itp.).

Bardzo ważną rolę pełni również rehabilitacja zawodowa uczestników, a więc ćwiczenie umiejętności i kształtowanie cech niezbędnych w pracy zawodowej, wskazywanie możliwości zatrudnienia, nauka kompletowania dokumentów i pisania CV, zachęcanie do podejmowania aktywności w poszukiwaniu pracy.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci O/Powiatowy Warsztat Terapii Zajęciowej w Bełchatowie