Pracownia Fotograficzna

Jak sama nazwa pracowni wskazuje nasze zajęcia związane są głównie z fotografią, ale nie tylko.

Uczestnicy nabywają tutaj umiejętności z zakresu obsługi cyfrowej kamery filmowej, aparatu cyfrowego, czy komputera.

Zajęcia w pracowni prowadzone są za pomocą różnych metod i form pracy, dostosowane do możliwości uczestników. W zależności od stopnia niepełnosprawności, stopnia zaawansowania, sprawności manualnej oraz umiejętności pisania i czytania, zajęcia przebiegają w zróżnicowany sposób.

Posługując się aparatem, uczestnicy tworzą zdjęcia poprzez własne spojrzenie na świat. Prowadzą kronikę WTZ w formie papierowej, a także aktualizują profil społecznościowy WTZ na facebooku.

Zdjęcia wykonane przez uczestników biorą udział w różnorodnych wystawach, czy konkursach.

Poprzez fotografowanie zajęcia w pracowni wzmacniają rozwój intelektualny. Poszerzają wiedzę na temat otaczającego nas świata, wspomagają rozwój indywidualnych możliwości, pobudzają zmysły oraz postrzeganie wzrokowe i twórcze otaczającej rzeczywistości. Pogłębiają wrażliwość oraz chęć nawiązywania kontaktów z otoczeniem. Oswajają się z nowoczesną techniką i praktycznym jej wykorzystaniem. Uczą się i doskonalą swoje umiejętności z zakresu obsługi programów graficznych, które wykorzystują później do obróbki swoich fotografii i tworzenia różnorodnych prac.

Dzięki posiadanej kamerze, uczestnicy mają również możliwość nagrywania imprez okolicznościowych, a za pomocą komputera i programu do montażu powstają różnorodne filmy.

Praca z komputerem wpływa na poprawę koordynacji wzrokowo-ruchowej, poprawę sprawności manualnej oraz logicznego myślenia.

Dzięki pracy grupowej i indywidualnej uczą się odpowiedzialności za wykonane zadania, wyrabiają w sobie umiejętność współdziałania i współpracy w grupie. Zaznajamiają się z podstawowymi zasadami organizacji pracy i bhp.

Zajęcia w pracowni fotograficznej odbywają się atmosferze życzliwości, wzajemnej pomocy i tolerancji. Podopieczni rozwijają tutaj nowe zainteresowania, poznają zasady dobrej współpracy i organizacji pracy podczas zajęć, poszanowanie cudzej własności oraz dbałość o multimedia.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci O/Powiatowy Warsztat Terapii Zajęciowej w Bełchatowie